Görögkatolikus Egyház
2022. szeptember 15. csütörtök, 00:00
Jubileumi búcsú Sajópálfalán 2022
 
 
  Már tízedik éve tartjuk a ruszin búcsút Sajópálfalán annak tiszteletére, hogy 1717. februárjában itt könnyezett
véres könnyekkel a Szent Istenszülő ikonja, amely könnyek nem fagytak meg. A nagy ünnepünket a
Görögkatolikus egyház és Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata rendezte az
Országos Ruszin Önkormányzat és Magyarország Kormánya támogatásával.
  A jubileumi búcsúra szép számmal érkeztek ruszinok és vendégek – körülbelül 270-en lehettünk.
Az utrenye után következett a főmise, melyet a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz,
a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspöke vezetett m á s magyarországi
görögkatolikus pappal együtt. A mise két nyelven folyt: magyarul és egyházi szláv nyelven.
Ahogy Kiss Attila helyi parókus elmondta, az első egyházi szláv nyelvű mise 1772- ben volt,
amikor az 1711- ben épült ruszin templom helyén felépült a mostani, és utoljára 1917-ben.
  A liturgia magyarul kezdődött, és mikor az énekre került sor, a karzaton felhangzott a
Szent Efrém férfikar éneklése egyházi szláv nyelven. Az énekesek tiszta és csodálatos hangjai,
a dallamok hullámzása megtöltötte a templomot és a lelkeket. A férfikar az Aranyszájú
Szent János liturgiáját adta elő Boksay János atya férfikarra írt zenéjével. Ezt az elveszettnek
hitt művet Dr. Bubnó Tamás (ki most ünnepelte 65. jubileumát - gratulálunk!) keltette újra
életre a férfikarral 2002-ben.
  A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz prédikációjában a tízparancsolat erejéről
és tiszteletéről beszélt. Arról, hogy ha nem tartod be az egyiket, akkor a többit sem. Beszélt a
háború szörnyűségéiről, amikor testvér testvért, nőket és gyerekeket gyilkol, ki korábban maga
is templomba járt, aki hívő volt. Aruszinokról, akiket nem ismernek el, de akik meghalnak a
fronton. A menekültekről, akik elvesztették rokonaikat, családjukat, házukat, mindenüket.
Messze élnek és nehezen. Meg kell békélni, a gazdagság nem ér ennyit – Máté evangéliuma
szerint. (Mt. 19.23- 26.).
  A mise végével Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője beszédében a lelkiség fontosságáról
beszélt, a lélek erejéről, amit őseinktől, a hagyományokból, a családtól, a hittől és a szeretettől kapjuk.
Miközben az anyagiasság hódít, és a hit eltűnik.
  Kramarenko Viktor, az RNÖ elnöke megköszönte a szép ünnepet, és felhívta a figyelmet a
népszámlálás fontosságára, kérte, hogy mindenki álljon ki a nemzetiségéért és a hitéért.
  Ezután a templom kertjében levő szaletli és a halottas ház megszentelésére került sor.
A szertartások után a jelenlevőket ebéd várta, amelyhez, ahogyan tíz éve is, házi süteményeket
kínáltak, amelyeket az asszonyok sütöttek – köszönjük!
  Ünnepünket jelenlétével megtisztelte többek között Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője,
Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős államtitkárság
főosztályvezetője, Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor,
az RNÖ elnöke, Szónoczki János, az RNÖ elnökhelyettese, Kozsnyánszky János, a
Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnöke, Szónoczki Mária, a
BAZ Megyei Területi és a Miskolc MJV RNÖ elnöke, valamint Magyarország Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzatainak elnökei és tagjai.
. Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek a munkát, a ruszinoknak és vendégeinknek a szíves jelenlétet.
 Giricz Viktor
 

 
Az élőket hívom!
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.
(Az élőket hívom. A holtakat siratom. A villámokat megtöröm.
Harangfelirat, egy középkori leoninus vers töredéke.)
 
Ég felé mutató templomaink tornyaiban harangok laknak. Némelyik magányosan múlatja az időt,
olykor hallatja hangját. Más harangok apróbb vagy nagyobb testvéreivel együtt küldik az ég és
föld között az aznapra szóló üzeneteiket. Húsvét ünnepére készülve a nagyböjt dallamvilágát
küldik felénk harangjaink. A harang hívja az élőket, mert az Élet Ura jelenik meg. Hív imádására,
felszólít követésére. Hív bennünket a bűnbánat által dicsőítésére, hogy az áldott feltámadás
napján örömmel tudjunk énekelni és magasztalni Őt, a Megváltónkat, aki a halál felett uralkodott.
A feltámadás napjának hajnali harangszava minden emberi erőlködést felülír! Az Isten Jézus Krisztusban
ismét győzedelmeskedik. Győzedelmeskedik a halál felett, az erőszakos emberi akarat felett.
Amit eddig az ember elsiratott, a harang is fájdalmas hangon hirdetett, most újult erővel tör fel
az élet jele a feltámadás örömteli napján. Ezt hirdeti a természet, erre vágyik az ember teste-lelke.
Az érc-fém ezt harsogja, hirdeti égből jövő szózatként a megváltott embernek a folyamatos, mindet
megújító feltámadását. Csendül, kondul a harang, élőket hívja, holtakat siratja. Hangja villámokat
megtörő erejű! Napjainkban a hatalmas, emberek által generált, nemzetek, otthonok felett szóródó
villámok fenyegető erejét is meg kell, hogy törje a harang hangja. Kérve a Feltámadt Krisztust, hogy
isteni erejénél, mindenhatóságánál fogva alakítsa át a nemzetek vezetőinek szívét, gondolkodásukat, hogy
kellő értelemmel, istenfélelemmel vezessék a rájuk bízottakat a békés, boldogabb, zaklatástól és
háborúságtól mentes jövő felé. Templomtornyainkban a harangok hangja, bennünk a lélek hangja és
Krisztus minden értelmet felülhaladó szava teremtsen békét zajos világunkban, hogy békés, csöndes,
nyugodt életet élhessünk, hogy egy szájjal és szívvel vallhassuk Krisztus dicsőséges feltámadását és
mindannyiunk örök életét!
 Szónoczki János Mihály atya
 

Irota útmenti keresztjeinek megszentelése
 
Március 20 reggelén utaztunk kanyargós utakon Irotára, Borsod megye gyöngyszemébe, hogy részt
vegyünk két kereszt felszentelésén - az egyik a falu bejáratánál, a másik a Közösségi ház udvarában
található. A szentelés ünnepsége a Kereszthódolás Gergely-naptár szerinti ünnepéhez kapcsolódott,
és Szent Liturgiával kezdődött a falu központjában levő dombra épült Istenszülő oltalma templomban,
amelyet az 1846. évben építettek. A misét Juhász Géza atya, a Miskolci Egyházmegye első
helynöke (2008-2011-ig adminisztrátorként szolgált Irotán) és Kovács Lajos, a település parókusa
celebrálta, aki a szolgálatban követte őt a parókián. Szentbeszédében Juhász Géza atya a kereszt
egyenes és átvitt értelmezéséről beszélt, életünkben betöltött szerepéről. Az istentisztelet után
levonultunk a falu bejáratánál levő kereszthez, amelyet Juhász Géza első helynök szentelt meg.
Ezután megszentelte a Közösségi ház keresztjét is. Ünnepi beszédekkel köszöntötték az eseményt
Miklós László polgármester, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Kramarenko Viktor, az
Országos Ruszin Önkormányzat elnöke. A rendezvényt szeretetlakoma zárta. Az új keresztet
építette, illetve a régit felújította Liga István vállalkozó, a korpuszokat festette Dr. Janka Gábor
kazincbarcikai parókus. A kereszt állítását Magyarország kormánya támogatta az
Irotai Ruszin Önkormányzat NKER-KP-1-2021/1-00420 „Útmenti keresztek 2021. évi támogatása”
pályázat útján, és 2021-ben a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.
 

 
 
2022. Az újesztendő első ünnepei
 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
 A 40. napos Jézus bemutatása a Jeruzsálemi templomban
 
  A bemutatás a zsidók rituális szertartása. Az anya egészsége és a gyermek életképességének bizonyítása.
Mindezekért a hálaáldozat bemutatása kinek-kinek vagyoni állapota szerint.
 Józsefnek és Máriának nincs semmije, csak egy Gyermek. Sok ember csak ezt látja.
 Néhányan mást is látnak a gyermekben: az Isten egyszülött Fiát!
 Törékeny még a Gyermek. Féltően kell megfogni, határozottan tartani. Megjelenése különleges. Angyalok,
pásztorok, királyok vonzalma, népek hódolata övezi.
 A 40. napos gyermek már többet mutat magából. Sugárzik belőle a gyermeki ártatlanság és az Isteni szeretet.
Mindez feltűnően. Nem mindenki látja, csak a kiválasztottak. A Gyermek szülei, akik már tudják, hogy ki is Ő.
És még Simeon próféta és Anna, az imádkozó öreg özvegy. Fénynek, ragyogásnak látszik, mert az is! Mint
ahogy fényes volt a betlehemi csillag is. Mint fénye és melege van a gyertya, a mécs lángjának, amely által
megváltozik minden, mert a sötétség megszűnőben van. 
Jézus Krisztus jelenlétével és tanításával szűnik meg a lelki sötétség, és felragyog az istenismeret világossága.
 Vízkereszttől egy órával hosszabb a nappal. Többet tapasztalunk meg a világból, környezetünkből.
 Jézus Krisztusból is egyre többet kell meglátni, megtapasztalni. Ő az Isten Fia, a Megváltó. A világ világossága.
A megszentelt gyertya is Őt jelképezi. A hitünk törékeny. Cserépedényhez hasonlítja szent Pál apostol. Őrizzük
hitünket, mint a gyertya épségét, hogy fényével űzze el a sötétséget, mint Krisztus is igaz világosságot árasztva
elhozta az igaz istenismeret világosságát.
 
 Szónoczki János Mihály
 
Imádság:
„Istenszülő Szűz Mária! A világ jóságos pártfogója, védelmezd és őrizd meg népedet minden bajtól és aggódástól!”
 
 
 

 
2022. Az újesztendő első ünnepei
A vízkereszt
 
Az újesztendő első napjaiban a nap még késlelteti sugarainak fényes ragyogását. Nehezen töri át a borongós,
hideg felhőket. Az Isten alkotta természet a jégvirág különböző formáival díszíti az olykor hófehérbe öltözött,
majd máskor sáros lucsokkal borított világunkat. Emberi természetünk kifejezi, hogy már vágyik a nap melengető
sugarai után.
 A Krisztusban hívő készíti lelkét az Isten közelségének megtapasztalására. Az esztendő első nagy ünnepe a
vízkereszt. Jézus megjelenése és megkeresztelkedése a Jordán folyóban. Egyházunk liturgikus gazdagságával,
szertartásaival készül az ünnepre. A nagy vecsernyére, az éjszakai virrasztásra, imaórákon való részvételre és
a sokat mondó Szent Liturgiára, amelynek végén a pap az imádkozó hívekkel templomban, vagy a folyó mentén
megszenteli a vizet. Fenséges szertartás. Gazdag liturgikus és népi hagyománnyal.
 A vízszentelés több, mint látványos eseményben való részvétel. 
A vízszentelés szertartása és a vízkereszt a Szentháromság létének isteni kinyilatkoztatása, eseménye, amelyre
meghív bennünket az Isten Egyszülött Fia az Ő halhatatlan örök életére a bűnbánat által. 
Ajándéka a bűnbánat által a bűnök megbocsátása, a megszentelt víz és az általa megszentelt környezet, amelyben
élünk és maga a megszentelt ember, aki lelkében érzi a kegyelmet, és környezetében megtapasztalja a csodát.
A csoda pedig a kezünkben van. Krisztus küldte, Ő adta. A szentelt vízben, amely kisebb-nagyobb üvegben,
edényben van és mint a karácsonyban a Szűz a gyermekét, öleli, óvja, úgy tartja az embert! Ebben van a
romolhatatlanság igazsága, amelyet az Úr az egyszerű embernek adott. Mert ennek a víznek romlatlansága
az Isten létének bizonyítéka. Miért is nem romlik, dohosodik meg a szentelt víz? Mert az Isten ereje van benne!
Akkor ez jelzi azt, hogy Velünk Isten! Z nami Boh!
 „Áldott, ki az Úr nevében jő. Isten az Úr és megvilágosít minket!” 
 
Szónoczki János Mihály
 


 

     

 
Beszámoló – Abodi Ruszin Búcsú 2021. szeptember 26.
 
Szép napra virradtunk. Az egyházközség kiemelt napja végre elérkezett. Nagy várakozással tekintettünk az ünnepre,
hiszen Abod és környékéről ruszin zarándokok, illetve távolba szakadt családtagok érkeztek. Ilyenkor tudunk találkozni,
együtt ünnepelni, imádkozni a Jóistenhez, Szűzanyánkhoz és hálát adni mindazért, hogy a történelem viszontagságai,
a járványok közepette is megőrzött bennünket a Gondviselő.
 
 Őseink Szűz Mária születésének tiszteletére, az ő oltalmára és a falu híveinek védelmére emelték e templomot, mert
mindig is fontosnak tartották Égi Édesanyánkhoz végzett fohászaikat, az Ő közbenjárását, anyai szeretetét. Öröm volt
látni a sok munkában megfáradt szülőt, hogy milyen igyekezettel készülnek az ünnepre, gyermekeik és unokáik és
vendégeink fogadására, örömeik megosztására és nehézségeik elbeszélésére. A találkozás minden fáradságot feledtetett.
A készülődés meglátszott a temetőben is, hiszen szeretteik sírjára is szép virágok kerültek. Ruszin testvéreink jócskán
kivették részüket a búcsúi előkészületekből. Voltak, akik a templom, a keresztek és környékének takarításában, voltak,
akik a Kápolna és udvarának rendbetételében serénykedtek. A helyi asszonyok a búcsúi ebéd elkészítése mellett finom
süteményeket, pogácsát és ruszin lángosokat sütöttek. Reggel a búcsúi sátorosok is megérkeztek portékáikkal a gyerekek
örömére.
 
 Ez a búcsúi ünnep azért is különleges nekünk abodiaknak, hiszen az Abodi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat pályázata segítségével megújultak keresztjeink és megújult a Szentháromság
Közösségi Házunk, Kápolnánk. Nagy szeretettel vártuk Nagyméltóságú püspök atyánkat, hogy megáldja
ezen felújított kereszteket és kápolnát. Megtisztelte ünnepünket Kramarenkó Viktor, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnöke és kedves felesége, Giricz Vera, az országgyűlési ruszin szószólónk,
Kozsnyánszki János, a Magyarországi Ruszinok / Rutének Országos Szövetségének elnöke, Szónoczki Mária
, a BAZ Megyei Területi Ruszin Önkormányzat és a Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
RescsánszkiBertalánné, Abod község polgármestere és számos önkormányzat elnökei, képviselői. 
 
Az Abodi Ruszin Önkormányzat meghívta a valaha Abodon és a Borsodi Esperesi Kerületben szolgáló papokat és papnékat
kedves családjukkal együtt. Ünnepélyessé tették búcsúnkat Kondás András selyebi parókus, Trescsula László homrogdi
parókus, Marincsák László edelényi parókus, Kovács Lajos irotai parókus, Balogh Győző rakacai parókus, Halász György
kollégiumi lelkész és természetesen Orosz Tóth György helybeli abodi parókus. A papság a parókián gyülekezett
Főtisztelendő dr. Orosz Atanáz püspök atyával, majd a helyiek keresztaljjal és harangszóval kísérték fel a templomba
Főpásztorunkat és az atyákat. Püspök atya homíliájában kiemelte, hogy ez a búcsúi ünnep különösképpen jeles nap.
Felelevenítette számunkra a Szentatya Eperjesen végzett bizánci rítusú liturgiájának gondolatait, hogy igenis meghatározó
számunkra, hogy keresztényként a kereszt a szívünkben legyen és a krisztusi szeretet megjelenjen mindennapjainkban.
 
A Szent Liturgiában bizonyos papi részek és énekek magyar, ószláv és ruszin nyelven is elhangzottak, mint például
a „Kerubének”, a „Háromszorszent”. Molnár Áron múcsonyi kántor vezetése a szertartást még ünnepélyesebbé,
méltóságteljesebbé tette. A végén Orosz Tóth György parókus köszönetet mondott a meghívottaknak, hogy jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket, abodi ruszinokat, a magyar államnak, az általuk nyújtott anyagi segítségért, melyet ruszin kis
közösségünk kapott a felújításokhoz, hogy egy megszépült helyen tudjunk együtt imádkozni, illetve ezen a helyen ruszin
önkormányzatunk tarthassa megbeszéléseit, számos kulturális, ünnepi eseményeit, programjait. Továbbá nagyon hálásak
vagyunk a keresztek felújítására adott támogatásért is. Külön is megköszönte Janka Gábor kazincbarcikai parókusnak a
csodálatos munkáját a corpus-ok megfestésében a megújult kereszteken. Megemlítette, hogy különösképpen jeles volt ez
a nap számunkra, hogy eljött körünkbe Dr. Orosz Atanáz püspök atya, aki Isten igéjével táplált minket.
 
A templomi ünnepség körmenettel, majd a keresztek, a Közösségi ház és Kápolna megáldásával zárult. Felemelő volt
együtt újra elénekelni himnuszainkat. Jó volt a régen nem látott barátokkal, barátnőkkel és ruszin zarándokokkal találkozni
és beszélgetni. Ez az örömteli együttlét folytatódott a terített asztalnál, mindenki otthonában jóízű beszélgetésekkel egybekötve.
Az ebéd mellett mindenki megkóstolhatta az abodi asszonyok által készített finom süteményeket, ruszin lángosokat, pogácsákat is.
 Mindannyiunknak nagy öröm és emlékezetes ünnep volt idén a templombúcsúnk.
                                 
                                                                                                              Orosz-Tóth Miklós

 


Ruszin Zarándoklat Sajópálfalán

 

A Sajópálfalai Egyházközség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat rendezésében

a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi, valamint a hazai ruszin

nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásával.

 

A kialakult helyzetben az előírásokhoz alkalmazkodva korlátozott számban érkeztek Sajópálfalára 2020. augusztus 23-án

a Szentlélek Görögkatolikus Templomba az egyházi méltóságok és a ruszinság képviselői, tisztségviselői. A ruszin búcsú – idén

zarándoklat utrenyéből és a Szent Liturgiából állt, a lelki elcsendesülés, a szertartás jelentette az ünnepet.

A szentmisét magyar és templomi szláv nyelveken Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci

Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspöke, Szónoczky János Mihály atya, Trescsula László, Orosz Tóth György atyák

és Kiss Attila parókus vezették. A szertartáson a kántor mellett kispapok és a helyi monostor apácai segédkeztek.

A misén részt vettek Giricz Vera, a Magyar Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke,

Fekete Zoltán, Sajópálfala polgármestere, Szónoczki János, az Edelényi RNÖ elnöke, az ORÖ elnökhelyettese, helyi ruszin

önkormányzatok tisztségviselői.

 

Részletek a püspök úr prédikációjából: „..nem fesztiválra és nem búcsúra jöttünk, hanem zarándokok vagyunk, ahogy

atyáink is mindnyájan, a zsoltárok szavai szerint. Az apostolok az Úrtól, mi pedig az apostoloktól kaptuk azt a

hitvallást, azt a szent hagyományt, amit különösen is minden vasárnap délelőttönként visszhangzunk templomainkban.

De nem csak templomainkban kell visszhangzania ennek, ma, amikor még mindig azt látjuk, hogy az emberek össze-vissza

tévelyegnek és téveszméik között nem találják az igaz utat, mindennél fontosabb az eredeti, igazi hagyományt, a

föltámadott Jézustól apostolokon át ránk hagyott hagyományt felfogni és továbbadni. A ruszin népnek is mindig ez adott

erőt, akkor is, ha nem volt saját országa, akkor is, hogyha háttérbe szorult politikai játszmák miatt…

…Ez esztendőben milliók hagyták abba a templomba járást az ismert egészségügyi okokra hivatkozva.

De milyen jó az Úr, aki nemcsak apostolainak, hanem mai híveinek is kínálja az Ő szent testét és vérét.

És akik jelen vagyunk most a mai napon - sokakat képviselünk. Ne gondoljuk azt, hogy csak idős, tekintélyes emberek

képviseletében jöttünk. Különösen is képviseljük a fiatalabb korosztályt, a gyermekeket. A ruszin nép sorsa sem

pusztán az idős, tekintélyes embereken múlik, hanem a gyermekeken is. Hogy a hagyományt átadjuk ajkukra és szívükre.

Augusztus végén ezt a házi feladatot szeretném mindenkinek a lelkére kötni. Vállaljuk a felelősséget ezért a nemzedékért,

nem elég csak a könyvekről és a füzetekről gondoskodni…

…Ezen a mai Szent Liturgián nem csak az élőkre gondolunk. Megemlékezünk azokról a többszáz ruszin testvéreinkről,

akik az elmúlt hónapokban elhunytak, imádkozunk mindazokért, akik a súlyos betegségben szenvednek. Kérem tehát,

fogjunk össze - akkor is, ha kevesen vagyunk - azokért, akiket képviselünk, azokért, akiknek sorsa szívügyünk. Hogy

mindnyájan egyek legyünk, és hogy a szent hagyományt továbbadjuk...”

A lelki zarándoklat segítséget nyújtott megváltozott körülményeinktől nehezebbé lett mindennapjaink súlyának

elviseléséhez, bizodalmat és reményt adott a jövőhöz, ahogy minden istentisztelet, csak most nagyobb erőre van

szükségünk. A mise mellett lelki erőt adtak még a találkozások az ismerősökkel, munkatársakkal, a nemzetiségi

létünket érintő megbeszélések, a rég nem látott mosolyok, rég nem hallott szavak. Bízunk benne, és lehetőségeinkhez

mérten mindent megteszünk azért, hogy jövőre a ruszin búcsú újra szép és jelentős legyen.

 

Szónoczky János Mihály atya

Giricz Viktor

 

 


 

Ruszin Búcsú Sajópálfalán (2019)

2019 szeptember 7-én a Sajópálfalai Egyházközség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat
rendezésében, a Miniszterelnökség, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi, valamint a hazai ruszin nemzetiségi önkormányzatok és civil
szervezetek támogatásával a Szentlélek Görögkatolikus Templomban került sor az idei Ruszin
Búcsúra Sajópálfalán, amely reggel 9-kor kezdődött utrenyével, amelyet 10-től Szent Liturgia
követett. A misét vezették Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi
Görögkatolikus Főegyházmegye érsek-metropolitája, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr.
Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspöke, Juhász Géza első
helynök, Debreceni Zoltán diakónus, Kiss Attila parókus, Ruszinkó Szergej érseki titkár. A
miséken egyházi szláv nyelven is szolgáltak, amit a Kárpátaljáról érkezett papnövendékek
egyházi énekekkel kísértek.
Kocsis Fülöp prédikációjában gondviselésszerűnek tartotta a Kisboldogasszony és a Ruszin
Búcsú egybeesését, Szűz Mária megszületését pedig az új élet, az Istennel való gazdagodás
lehetőségének nevezte, hiszen majd Jézust hordozza a szíve alatt. Ezt a lehetőséget Keresztelő
Szent János, az Ószövetség utolsó prófétája is hirdette, és adta át az Újszövetségnek és
nekünk, embereknek.
Soltész Mihály a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára beszédében kihangsúlyozta a ruszinok évszázados hűségét népükhöz, hazájukhoz
és nem utolsó sorban a görögkatolikus hitükhöz. Erre a fennmaradásukhoz volt, van és lesz
szükség, hiszen most is küzdeniük kell, amihez a kormány minden segítséget megadott, és
meg fog adni a jövőben is. Ilyen támogatás például az a 25 millió forint, amivel a sajópálfalai
templom tornyának felújításához járul hozzá, a Debrecen-Józsai Ruszin Közösségi Ház mellet
a görögkatolikus fatemplom felépítése és más, szükséges fejlesztések. Befejezésül arra kérte a
ruszinokat, hogy a hűségüket adják tovább a fiataloknak, hogy az elkövetkező évszázadokban
is megmaradjon.
Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke megköszönte azt a szellemi segítséget és erőt, amit a
Búcsú adott, és arra kérte a több mint 300 megjelent testvérünket, hogy tartsák meg és adják
át azoknak is, akik nem tudtak eljönni. Felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az
önkormányzati ciklusban ez volt az utolsó rendezvény, és arra kérte a megjelenteket, hogy
lelkiismeretük szerint szavazzanak.
A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus
Egyházmegye megyés püspöke beszédében csodálatosnak nevezte, hogy egy napon magas
egyházi méltóságok szolgálnak egyszerre több templomban is, csatlakozott Fülöp érsek
szavaihoz, miszerint gondviselésszerű az ünnepek egybeesése. A sajópálfalai Búcsút illetően
megköszönte a kárpátaljai papnövendékek részvételét, mely egyben még egy ok arra, hogy
felhívja figyelmünket a kárpátaljai testvérek helyzetére.
A Ruszin Búcsúra Abod, Arnót, Baskó, Budapest, Debrecen, Felsőzsolca, Filkeháza,
Garadna, Homrogd, Irota, Kistokaj, Komlóska, Miskolc, Múcsony, Nyíregyháza, Pálháza,
Sajólád, Sajópetri, Sajóvámos, Szerencs, Szirmabesenyő, Tiszavasvári, Tolcsva, Vámosújfalu
helységekből érkeztek vendégeink. Jelen voltak Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztály vezetője, Demeter Zoltán
B-A-Z megye országgyűlési képviselője, Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi
szószólója, dr. Kovács János, a B-A-Z Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője, Fekete
Zoltán Sajópálfala polgármestere, a települési és területi ruszin önkormányzatok vezetői,
helyettesei és tagjai.
A Ruszin Búcsút közösen elköltött finom ebéd zárta. Ezúton mondunk szívből jövő
köszönetet a szervezőknek és dolgozóknak a rendkívüli és sikeres munkájukért, Sajópálfala
lakosainak és minden megjelentnek.
 
 
 
 
A királyi menyegző meghívottjai
Ruszin nemzetiségűek búcsúja Sajópálfalán
2018. augusztus 26.
 
A hit erejét semmi nem árnyékolhatja be! Még az aznapi eső sem, mely a beborult égboltozatból bőségesen ömlött ezen a napon, amikor ismét összegyűlt a hazai ruszinság a Sajópálfalai Kegytemplomban. Hittel a szívünkben érkeztünk a kegyhelyre, és megerősödve térhettünk haza, mert a közös hit és a közösség összetartó ereje megerősített bennünket. 
A 11 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a jelenlévő papsággal együtt celebrálta. Az eseményre már a kora reggeli óráktól kezdve érkeztek Debrecenből, Múcsonyból, Abodról, Irotáról, Hejőkeresztúrról, Filkeházáról és Pálházáról, Miskolcról, Vámosújfaluból és más településekről a közösségünkhöz tartozó hívek. Több önkormányzat is képviseltette magát ezen az alkalmon. Az évente visszatérő zarándokok között itt voltak a Boldogkőváraljai Önkormányzat képviselői is, akiket nagy szeretettel köszöntöttünk! 
A Szent Liturgiát a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai és az Ungvári Romzsa Tódor Hittudományi Főiskola hallgatói, kispapjai felváltva énekelték magyar és egyházi szláv nyelven. A Püspök Úr a napi evangéliumból kiindulva tanított bennünket - a királyi menyegző példabeszéde alapján azzal biztatva, hogy Jézus Krisztus által mindannyian meghívottak vagyunk Isten országába. Ez a meghívás megtiszteltetés az ember részére Istentől! Ne éljünk vissza a meghívásunkkal! 
A Szent Liturgiát követően Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség Egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket. Köszöntésében kiemelte, hogy a magyar országgyűlés kiemelt figyelmet és támogatást szentel a nemzetiségi önkormányzatoknak. Méltatta az általunk elért eredményeket, kiemelt szerepet tulajdonított Sajópálfala településnek, mely nemcsak egy a ruszinok által lakott települések között, hanem a hit közösségi megvallásának is jelentős helyszíne. A csendesedő esőben a Szent Liturgiát követően a település egyik útkereszteződéséhez vonultunk ki. A Főtisztelendő Püspök Úr itt megáldotta az újonnan felállított útszéli keresztet, melynek költségét a település önkormányzati képviselői és az Országos Ruszin Önkormányzat biztosította. A fekete márványból készült gyönyörű kereszt hirdesse a halál feletti krisztusi győzelmet! A keresztszentelés után a Püspök Úr áldásával közös étkezésre került sor, majd a jelenlévők osztoztak az egymásra találás örömében. 
Bízzunk a jövőnket alakító, formáló Isten kegyelmében, Jézus Krisztus szeretetében és a Sajópálfalán könnyező Istenszülőben, és abban, hogy jövőre itt újra találkozhatunk!
 
Szónoczky János Mihály
 
 

 


 
 
Az isteni ajándék 
 
    Az  üdvözítő  gondviselést,  mint  földi  szolgálatát elvégezve,  Urunk,  Jézus  Krisztus  fölemelkedett  a mennybe. 
Oda,  ahonnan  elindult  hozzánk,  halandó emberekhez,  hogy  az  embernek  halhatatlanságot
ajándékozzon. Visszatérése a mennybe, az Atyához, jele a halhatatlanságnak. Hozzá érkezésünknek  lehetősége.
Mi  alkalmatlanok vagyunk önmagunk erejéből ezen az úton  járni.  Üdvözítőnk  tanításával, életének példájá-
val tette ezt lehetővé. A mi emberi  természetünket  is átalakította,  gondolatunkat formálta,  az  akaratunkat  a
kiáradó  Szent  Lelke  által erősítette,  hogy  tetteinket szándékával  egyezővé  tegye. A jézusi  elvárás: tanú-
ságot  tenni  életéről,  haláláról  és  feltámadásáról. Megtalálni  helyünket  és  küldetésünket  abban  a  környezetben, 
ahová a Gondviselés helyezett. Kegyelme által felismerni és megélni a hivatásunkat, gyakorolni
kötelességeinket .  Ennek  megtapasztalásához, megéléséhez  kapunk  segítséget.  Kegyelméből  nem egyszer, 
megismételhetetlenül,  alkalmi  eseményként árad  ki  a  Szent  Lélek,  hanem  minden  év  pünkösdi
idej ében  segít  minket.  Mert  minden  megkeresztelt ember  az  Anyaszentegyház  tagj a.  Benne  minden embernek 
van  feladata. Az ehhez szükséges kegyelmet a  bérmálás  szentségében kapja meg a hívő, eljutva a
„krisztusi  nagykorúságra”. Egyházunk  hagyománya szerint minden  egyes megkeresztelt és bérmált részesül  az  első 
alkalommal  kiáradó  pünkösdi  lélek  kegyelmében. Ez az Úrtól kapott személyes ajándékunk.
Aj ándék,  tehát  ingyenes, vagyis  megfizethetetlen! Az  ajándékkal való  visszaélés  szeretetlenségre,  figyelmetlenségre 
utal!  Szent Pál  apostol  figyelmeztet bennünket,  hogy  „nagy  volt  a  ti  váltságdíjatok,  di-
csőítsétek  meg  tehát  az  Istent  tagjaitokban/testetekben”.  Fogadjuk  szeretettel  Isten  Szent  Lelkét,  Jézus Krisztus
megígért és elküldött ajándékát!

 
 
 Pünkösd

Köszöntöm minden kedves olvasómat a Szentlélek eljövetelének ünnepével, és kívánok Isteni kegyelmet és a

Szentlélek ajándékait: bölcsességet, értelmet, tanácsot és erősséget, tudományt, jámborságot és az Úr félelmét;

arassák le a Szentlélek kilenc gyümölcsét is: a szeretetet, békességet, tisztaságot, hitet, örömöt, türelmet, jóságot,

szelídséget, önmegtartóztatást - ezek mind a mostani ünnep ajándékai. A nép ezt az ünnepet

Ötvenednek - Pünkösdnek nevezi (eredete a görög pentakosz: ötven nap) és fontos minden keresztény számára,

mert ezen a napon alapították az Egyházat. A keresztelés és a bérmálkozás révén mi is az egyház tagjaivá

lettünk, kis apostolok vagyunk. Az apostoli munka pedig a család (a kis egyház) keresztényi élete: a vasárnapi

és az ünnepi misék látogatása, a közös családi imák és jótékony cselekedetek.

Az ünnep Evangéliumát hallgatva felmerül bennünk egy kérdés: mit ünnepeltek a zsidóknál ezen a napon?

A zsidók az ötvenedik napon vonultak ki Egyiptomból, és a Sínai-hegyen az ötvenedik napon kapták meg a

Tízparancsolatot - az Ószövetség alapját. Ez az ünnep az aratás és a hálaadás ünnepe is volt. A hagyománynak

megfelelően azon a napon mindenhonnan, még messzi földről is sok zsidó Jeruzsálembe jött, hogy hálát adjon

Istennek a föld terméséért, és áldozatot mutasson be a templomban.

Az apostolok és az első keresztények változtatás nélkül vették át az Ötvened - Pünkösd ünnepét az Ószövetségből,

ahogyan a Pászka ünnepét is. Az ünnepi misét a nyolcadik században írta Damaszkuszi Szent János és

Maiumai Szent Kozmasz. A keresztényeknél az ünnep alapja a Szentlélek eljövetele, ahogy Krisztus az

Evangéliumban kinyilatkoztatja: „Élő víz folyói fakadnak majd belőle". Az apostolok részesülve a Szentlélekben

nyilvánosan kezdték hirdetni Krisztust az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelve.

A mai időkben nincs elég bátorságunk nyíltan hirdetni a kereszténységet, keresztényi életet élni és időt sem

szánunk rá. Mondhatni, abban a tévhitben élünk, hogy időt szentelni a hit gyakorlására és megismerésére

hiábavaló dolog. Úgy gondolom, hogy ez szörnyű tévedés, ez megfoszt minket a Szentlélek ajándékaitól,

hiszen elveszítjük azt a tapasztalatot, hogy Krisztus elhozta nekünk az örök életet, amelyet nem határol idő.

Többre értékeljük a pillanatot, mint az örökkévalóságot. Az egyházatyák ezt „lelki vakságnak" hívják.

Imádkoznunk kell, hogy segítséget kapjunk, megvilágosodjunk és megértsük a kereszténység küldetését.

Pünkösd idején a templomokat, a házakat és az udvarokat virágzó nyírfaágakkal díszítjük, a nép ezért nevezi

ezt az ünnepet „zöld ünnepnek" is. A nyírfavirág illatáról pedig sokunknak gyakran ez az ünnep jut eszünkbe.

Az ünnep másnapján, hétfőn ünnepeljük a Szentháromságot. A Szentháromság teljessége az emberi értelem

számára elérhetetlen, felfogni csak lelki életünk tapasztalásai által lehetséges. Ezért tartják a Szentháromságot

a keresztény hit legnagyobb titkának. Isten mibenléte is olyan, amit semmilyen teremtmény nem képes

megismerni: sem ember, sem angyal. Számomra Szent Patrik tanításai jelentenek segítséget, melyek a

magyarázatot az embernek felfogható természetben kereste. A lóhere leveleinek példáján magyarázta:

ahogy egy tőről ugyanolyan levelek nőnek, úgy tudjuk a valósághoz viszonyítani a Szentháromságot. Ezért

késztet minket ez a titok a keresztényi élet küldetésének elfogadására.

Úgyhogy együtt ünnepeljük ezt a két ünnepet, annak ellenére, hogy külön is nagy jelentőségűek, és

nagy szerepük van a Bibliában. Aktualitásuk állandó marad a világ végezetéig. Mert a jelenkori anyagias

világban mindegyikünknek szüksége van a Szentlélek megszentelő erejére. A hitet a szülők szavaikkal és

hagyományaikkal adják tovább. A megvilágosodás pedig a hit tapasztalásával jön el, amit nemzedékről

nemzedékre adunk tovább. Ezért küzd úgy a sátán a szülői hit ellen, mert bármekkora lehet is a fa, ha

gyökere elhal - kiszárad. Ahogy a régi római mondás is mondja: „Akinek nincs múltja, nincs jövője sem."

Ezért is kérem a Budapesten élő vagy ideiglenesen itt tartózkodókat, hogy csatlakozzanak a 13.30-kor

kezdődő vasárnapi és ünnepi egyházi-szláv nyelvű miséinkhez a Keleti pályaudvar közelében található

VII. kerületi Rózsák tere 9-10. szám alatti templomunkban.

 

Tivadar Mihály görögkatolikus áldozópap

 

 

 

Fordította: Janger Bt.                                                                      

 

Első Húsvéti Pászkasütő verseny Pécsett

 

 

Feltámad Krisztus!
 
„Krisztus feltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott". 
A zsoltár eme örömteli szavaival éljük át Jézus Krisztus urunk feltámadásának szent és magasztos napjait, 
a húsvét nagy örömét, amikor is ünnepel föld és ég, földi égivel eggyé lesz, teremtőjét dicséri. 
Föltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált - a harmadik napon, ahogy előre 
kinyilatkozta, ,,.. Beteljesedett!.." (Jn.19.30.), ,,Miattad az alvilág is megmozdul odalenn..."(Iz.14.9.).
Miatta, mert Krisztus lerombolta a gonosz birodalmát. Igaz Istenként kiárasztotta kegyelmét, bőkezűen 
ajándékozott életet a sírban levőknek és mindenkinek, ki őbenne hisz mostantól mindörökké. Kik megtelni 
kívánunk Isten Fiának jóságával, erejével és szeretetével - merítsünk belőle, 
mert az Úr a teljesség, ,,nála az örök ajándék, mert Ő a forrás; minden jónak eredete, magától és 
önmagából való élet, világosság a világosságból. Jósággal telve ontja azt mindenkire, s mértéken 
felül adva marad örökké teljes." (Aranyszájú Szent János).  Az evangélium legfőbb vágyunk beteljesedését 
hirdeti: Jézus Krisztus halálával és feltámadásával kiszabadított minket a förtelmes rabságból, 
a bűn rabságából, és utat nyitott az Ígéret földjére, a Mennyei Királysághoz, az igazság, a szeretet 
és a béke Határtalan Királyságához. Ez a ,,szabadság" a lélekben születik az újjászületés folyamán, 
melyet a húsvéti titokkal maga Krisztus ajándékoz nekünk. A régi ember helyet ad az új embernek, a 
korábbi élet elmúlik, indulhatunk az új felé. A lelki ,,szabadság" a teljes szabadság kezdete, amely 
szabadság majd az egyént és a közösséget is megújítja. Ezért, fivéreim és nővéreim, a húsvét az egész 
emberiség felszabadulása! Ha Krisztus, Isten Báránya nem adta volna vérét értünk, nem lenne reményünk, 
az elkerülhetetlen halál lenne magunk és az emberiség sorsa. De a húsvét változást hozott: Krisztus 
feltámadása új teremtés, úgymond oltás, melytől az egész növény újjászülethet. A feltámadás eseménye 
megváltoztatta a történelem legfontosabb folyamatait is, egyszer és mindenkorra a jóság, az élet, a 
megbocsátás irányába terelve azokat. Szabadok vagyunk, megmenekültünk! Ezért ujjongunk fel szívünk
mélyéből: Krisztus feltámadt!
  
A keresztényeknek a szabadság keresztvizével megszentelődve hirdetni kell ezt a felszabadulást, elvinni 
mindenkinek a húsvét gyümölcseit: az újra eredeti szépségében ragyogó, bűn nélküli életet, a jóságot, az 
igazságot. Ahogyan kétezer éven át tették ezt a keresztények és legfőképpen a szentek, akik a húsvét élő
tanúiként szerepelnek a történelemben. Az egyház maga a szabadság, mert a húsvét titkában él, és újult 
ereje mindig és mindenhol növekszik.  Az emberiség napjainkban is keresi a szabadulást a bűn fogságából,
de nem utasításokat, hanem szellemi és erkölcsi útmutatást vár. Az evangélium menedékére van szüksége, 
hogy szabaduljon mély válságából, és ezért - az emberek lelkiismeretével kezdve - nagy változásoknak 
kellene történni.
  
Kívánom minden családnak, hogy ezt a szép és szent időszakot békében, szentségben és szeretetben töltse! 
Krisztus feltámadt!
 
Tivadar Mihály görögkatolikus áldozópap
  Fordította: Janger Bt.
 
 
Múcsony község út menti keresztjeinek felújítása
 
A Múcsony nagyközség területén álló, Kossuth u. 117., Kossuth u. 58. és Deák F.u. 7. sz. alatt található 
út menti keresztek a helyi ruszin közösség emlékhelyeiként fontos szerepet töltenek be az itt lakók életében. 
Nemcsak az előttük elhaladók tisztelete övezi őket, hanem az a különleges szokás is, hogy nagypénteken e
keresztek előtt közösen imádkoznak.
 
A 2016. évben az EMMI pályázati támogatásából nyílt lehetőségünk az időjárás által megviselt keresztek 
felújítására, amelyet egy helyi vállalkozó, Urbánszki Roland végzett el. Nagypéntekre, határidőre elkészült a 
keresztek szerkezeti megújítása, vakolása, javítása és festése. Urbánszki Roland felújította az édesapja, 
Urbánszki András telkén álló, Múcsony, Kinizsi Pál út 11. alatt, az egykori Ótemetőben található keresztet is.
 
Így a nagypénteki imát már a megújított keresztek előtt mondtuk el. A felújítás elnyerte a község lakóinak a 
tetszését, sőt tudomásunk van róla, hogy máshol is követték a múcsonyiak által mutatott jó példát.
 
Filkóházi Jánosné
 
elnök, Múcsonyi RNÖ
 

 

Emlékkereszt felújítása
 
Nagyon fontos számunkra, hogy megőrizzük a régmúlt értékekeit. A templomkerti keresztünk sajnos már nagyon rossz 
állapotban volt, nem szerettük volna, hogy tönkremenjen, így beadtuk pályázatunkat az EMMI-hez, melyet szerencsés
módon meg is nyertünk.
Ezután kezdődhetett meg a munkálatok előkészülete a Görögkatolikus Templomkertben. A felújítás első lépéseként 
leemeltük a korpuszt a helyéről. Megbíztuk Kárpáti László muzeológust, hogy állítsa helyre és fesse le azt. 
A munka 2 hét alatt elkészült.
Második lépésben történt magának a keresztnek a helyreállítása.
A felújítással Szegedi János kőfaragó mestert bíztuk meg. Az előzetes felmérések alapján kiderült, hogy 
kb. 200 éves lehet az emlékmű. A jelölések a kereszten még szénnel történtek. A keresztet körbeásás után 
kiemelték a helyéről és elszállították a kőfaragóhoz.
 
Az emléktáblán lévő feliratokat is fel kellett újítani.
Az emlékkereszt nagyon leromlott állapotban volt, de a felújítási munkálatok után tökéletes állapotban 
állították vissza az eredeti helyére, így tovább tudja ékesíteni a Görögkatolikus Templomkertet.   
                                                                                     Mursa Hajnalka Edit elnök
                                                                              Boldogkőváraljai RNÖ